#day dan guitar tai nha

Hình ảnh học viên

Học đàn guitar tại nhà:

 :

 :

 :

 

 :

 

 :

 

 :

 :

 :

 

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 

 

 :

 :

 :

 

 :

 

 :

 :

THẦY QUANG

 :

THẦY VŨ

 :

 :

THẦY KHÁNH