Hình ảnh học viên

(17/01/2017)

Học đàn guitar tại nhà:

 :

 :

 :

 

 :

 

 :

 

 :

 :

 :

 

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 

 

 :

 :

 :

 

 :

hoc guitar tai nha

hoc guitar tai nha

hoc guitar tai nha

hoc dan guitar tai nha

hoc kem guitar tai nha

hoc dan piano tai nha

hoc kem dan tai nha

giao vien day guitar tai nha

day dan piano tai nha

hoc dan guitar tai nha

hoc dan guitar tai nha

 

 

 

 :

 :

THẦY QUANG

 :

THẦY VŨ

 :

 :

THẦY KHÁNH